70.СУРА НЕБЕСНИТЕ СТЪПАЛА(АЛ-МААРИДЖ)

Меканска. Съдържа 44 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Един човек попита за неизбежното мъчение.

2.  Никой не ще го отблъсне от неверниците.

3.  То е от Аллах, Владетеля на небесните стъпала.

4.  Ще се въздигнат към Него ангелите и Духът [Джибрил] в Ден, колкото петдесет хиляди години,

5.  затова търпи с добро търпение [о, Мухаммад]!

6.  Те го виждат далечен.

7.  А Ние го виждаме близък.

8.  В този Ден небето ще е като разтопена мед1 2 3 4 5 next