72.СУРА ДЖИНОВЕТЕ(АЛ-ДЖИНН)

Меканска. Съдържа 28 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Кажи [о, Мухаммад]: “Разкрито ми бе, че няколко джинове слушали и рекли: “Чухме удивителен Коран.

2.  Насочва той към правия път. Затова повярвахме в него и никого не ще съдружим с нашия Господ.

3.  Той ­ превисоко е величието на нашия Господ! ­ не се е сдобивал нито със съпруга, нито със син.

4.  Глупците измежду нас говорят измислици за Аллах.

(Глупците са сатаната Иблис или съдружаващите измежду джиновете.)

5.  А ние предполагахме, че хората и джиновете никога не ще изрекат лъжа за Аллах.

6.  Някои хора търсеха убежище при някои джинове, а [хората] им надбавиха безразсъдство.

7.  И [хората] предполагаха, както и вие предполагахте, че Аллах не ще възкреси никого.1 2 3 next