75.СУРА ВЪЗКРЕСЕНИЕТО(АЛ-КИЙАМА)

Меканска. Съдържа 40 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Кълна се в Деня на възкресението.

2.  И кълна се в многоукоряващата [се] душа.

3.  Нима човек смята, че Ние не ще съберем костите му?

4.  Наистина Ние можем да възстановим и върховете на пръстите му.

5.  Ала човек упорства в греха си

6.  и пита: “Кога е Денят на възкресението?”

7.  Тогава, когато погледът се заслепи

8.  и луната се затъмни,1 2 3 4 next