77.СУРА ИЗПРАЩАНИТЕ(АЛ-МУРСАЛАТ)

Меканска. Съдържа 50 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

(Под “изпращаните” може да се има предвид част от ангелите, на които се възлагат определени задачи, или ветровете, или пророците, или знаменията.)

1.  Кълна се в изпращаните поред

2.  и в бушуващите бурно,

3.  и в пръскащите навред,

4.  и в разделящите ясно,

5.  и в донасящите откровение,

6.  с извинение или предупреждение ­

7.  онова, което ви е обещано, ще се сбъдне.1 2 3 4 5 next