81.СУРА ОБВИВАНЕТО(АТ-ТАКУИР)

Меканска. Съдържа 29 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Когато слънцето бъде обвито [в мрак]

2.  и когато звездите изпопадат,

3.  и когато планините бъдат раздвижени,

4.  и когато бременните камили бъдат изоставени,

5.  и когато зверовете бъдат насъбрани,

6.  и когато моретата закипят,

7.  и когато душите се съединят,

8.  и когато живопогребаното момиче бъде попитано1 2 3 next