83.СУРА ОЩЕТЯВАЩИТЕ(АЛ-МУТАФФИФИН)

Меканска. Съдържа 36 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Горко на ощетяващите,

2.  които щом взимат от хората, изпълват мярката,

3.  а щом им отмерват или им претеглят, причиняват загуба!

4.  Не допускат ли тези, че ще бъдат възкресени

5.  за великия Ден -

6.  Деня, в който хората ще застанат пред Господа на световете?

7.  Не! Книгата [за делата] на разпътниците е в Сиджжин.

8.  Но откъде да знаеш ти какво е Сиджжин? ­1 2 3 4 next