84.СУРА РАЗЦЕПВАНЕТО(АЛ-ИНШИКАК)

Меканска. Съдържа 25 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Когато небето се разцепи

2.  и се вслуша в своя Господ, и се подчини,

3.  и когато земята бъде разстлана,

4.  и изхвърли онова, което е в нея, и се опразни,

5. и се вслуша в своя Господ, и се подчини...

6.  О, човече, ти се напрягаш с усилие към своя Господ и ще Го срещнеш.

(Усилието, което човек полага, е цялостната човешка дейност ­ и добрините, и злините.)

7.  А от онзи, чиято книга [за делата] му се даде в десницата,1 2 3 next