86.СУРА ВЕЧЕРНИЦАТА(АТ-ТАРИК)

Меканска. Съдържа 17 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Кълна се в небето и във Вечерницата!

2.  А откъде да знаеш ти какво е Вечерницата? ­

3.  Звездата с пронизваща светлина.

(Някои тълкуват “Вечерницата” като “нощния посетител”, други - като “Зорницата”, трети - като “планетата Сатурн”, а също - “Сириус”, “Плеяда” или кометите. Това е олицетворение на звездите, които пронизват нощния мрак.)

4.  Над всяка душа има надзорник.

5.  И да погледне човекът от какво бе сътворен!

6.   Бе сътворен от изтласкваща се вода,

7.  която излиза измежду гръбнака и ребрата.1 2 next