87.СУРА ВСЕВИШНИЯ(АЛ-АЛЯ)

Меканска. Съдържа 19 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Прославяй пречистото име на твоя Господ, Върховния,

2.  Който сътвори и осъразмери,

3.  Който прецени и напъти,

4.  Който изважда [тревата на] пасбището

5.   и го превръща в черно стърнище!

6.  Ще ти дадем да четеш [Корана, о, Мухаммад] и не ще забравиш,

7.  освен каквото Аллах пожелае. Той знае явното и скритото.

8.  И ще те улесним за лесното.1 2 next