88.СУРА ВСЕПОКРИВАЩИЯТ ДЕН(АЛ-ГАШИЙА)

Меканска. Съдържа 26 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Стигна ли до теб разказът за Всепокриващия ден?

(Това е едно от имената на Съдния ден, който ще покрие всичко с ужас.)

2.  Едни лица в този Ден ще са сведени,

3.  обременени, изнурени,

4.  ще горят в пламтящ огън,

5.  ще им се даде от кипящ извор да пият,

6.  не ще имат друга храна освен от тръни,

7.  които нито угояват, нито избавят от глад.1 2 3 next